Αποκλειστική Εφαρμογή Ευρωκωδίκων στην Κύπρο

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4501, 24/06/2011, Μέρος I, Παρ. 3
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 242/2011, σελ 1701- Έγκριση Εθνικών Προσαρτημάτων για τους Ευρωκώδικες

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4533, 25/11/2011, Μέρος I
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 479/2011 - Αποκλειστική Εφαρμογή Ευρωκωδίκων και Προσαρτημάτων,
και απόσυρση εθνικών προτύπων CYS 159 και CYS 13.

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4538, 23/12/2011, Μέρος I
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 528/2011, σελ 3635 - Γνωστοποίηση των τίτλων και των αριθμών των Ευρωκωδίκων
και των Προσαρτημάτων οι οποίοι τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2012.