Παράταση Προθεσμίας για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

1) Παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209) έως και 14‐9‐2012.

2) Παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και 31‐12‐2012.