ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Οδηγίες για τις δηλώσεις αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011)

ΠΡΟΣ: Τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 Οδηγίες για τις δηλώσεις αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011)

 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΤΗΣ 18/10/2011 ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ 3 ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1.      Η συνημμένη σύμβαση ανάθεσης, με το προσάρτημα της, προτείνεται ως υπόδειγμα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ή έγγραφη συμφωνία με τους ¨εντολείς¨ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του Ν. 3919/2010.

2.      Πρέπει να γίνεται γνωστό στον ¨εντολέα¨ ότι σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ¨με την διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρόνο ορίζεται στον παρόντα νόμο¨ και ότι η υπαγωγή στον Ν. 4014/2011 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής κάθε άλλου είδους εισφοράς στο μέλλον.

3.      Κατά την άποψη του ΤΕΕ – ΤΑΚ η συμβατική αμοιβή δεν πρέπει να είναι κατώτερη της ¨νόμιμης¨ αμοιβής.

4.      Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ μπορεί να ελέγχει ¨πιθανές¨ συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β του Ν. 3919/2010.