Αμοιβές Μηχανικών: Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Με την έναρξη εφαρμογής από 1.10.2011 του Ν4014/2011 του ΥΠΕΚΑ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους μηχανικούς, η εφαρμογή του ΤΟΛ® Αμοιβές Μηχανικών v4.x ενημερώθηκε με τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου. Στην εφαρμογή έχει ήδη ενταχθεί η σχετική φόρμα για την συλλογή στοιχείων και τον ακριβή προσδιορισμό του προστίμου όπως και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα.

Η νέα αυτή επέκταση του προγράμματος είναι συμβατή αποκλειστικά με την έκδοση 4 των Αμοιβών Μηχανικών και διατίθεται δωρεάν σε όσους πελάτες διαθέτουν ήδη ή θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά, αναβάθμιση ή ανανέωση του συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Αμοιβές Μηχανικών μπορείτε να δείτε στον τιμοκατάλογο μας.