Περισσότερα...

Δείτε τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις της νέας έκδοσης του ΡΑΦ και τη λίστα με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

Θεματικές Ενότητες

Κυκλοφορία της Νέας Έκδοσης ΡΑΦ 3.xx
Ευρωκώδικες 2 & 8

Νέες δυνατότητες στην Ανάλυση και στους Ελέγχους Επάρκειας :  
 • Πλήρης ένταξη των Ευρωκωδίκων 2 & 8 μαζί με τα Ελληνικά Προσαρτήματα, στις υπομονάδες ανάλυσης (ΡΑΦ), οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣΚΑ) και σχεδίασης (ΚΑΤ).
 • Συνύπαρξη και δυνατότητα επιλογής της ανάλυσης και των ελέγχων επάρκειας είτε με τους νέους κανονισμούς ΕΚ2 & ΕΚ8, είτε με τους ΕΑΚ-ΕΚΩΣ 2000, μέσα στο ίδιο πρόγραμμα.
Δείτε το βίντεο.
 • Νέο εγχειρίδιο πλήρους τεκμηρίωσης των απαιτήσεων της στατικής και αντισεισμικής ανάλυσης των κτιρίων σύμφωνα με τους ΕΚ2 και ΕΚ8 καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή αυτών στο ΡΑΦ.
Κατεβάστε το τεύχος.
 • Νέο εγχειρίδιο αναλυτικής τεκμηρίωσης των απαιτουμένων ελέγχων επάρκειας κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους ΕΚ2 και ΕΚ8 και περιγραφή του τρόπου υλοποίησης τους στο σύστημα ΡΑΦ.
Κατεβάστε το τεύχος.
 • Νέο εγχειρίδιο χρήσης της έκδοσης 3.xx του ΡΑΦ με επισημάνσεις των νέων προσθηκών ή αλλαγών στους χειρισμούς του προγράμματος.
Κατεβάστε το τεύχος.
 • Αναδιοργάνωση του φύλλου  "Βιλβλιοθήκες" ιδιαίτερα του τρόπου οργάνωσης των απαιτούμενων Περιπτώσεων και των Συνδυασμών Φόρτισης σύμφωνα με τον ΕΚ0.
 
 • Νέα διατομή κατακόρυφων στοιχείων τύπου δικυψελικού πυρήνα μορφής Ε.
 • Νέα διατομή κατακόρυφων στοιχείων τύπου τοιχωμάτων σε μορφή L και Τ,  με δυνατότητα μεταβολής της εσωτερικής γωνίας των τοιχωμάτων πέραν της ορθογωνικής.
 • Νέα διατομή κατακόρυφων στοιχείων, τύπου μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων (ΜΕΟΤ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚ8.
Δείτε το βίντεο.
 • Πλήρης και ανεξάρτητος αναλυτικός έλεγχος των ζωνών διάτρησης στην θεμελίωση, με δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού από το πρόγραμμα της βασικής περιμέτρου ελέγχου.
 • Δυνατότητα εισαγωγής πλασματικής διατομής, σαν δοκό ή κατακόρυφο στοιχείο, με αδρανειακά μεγέθη εισαγόμενα από τον χρήστη.
 • Στην υπομονάδα προμετρήσεων ΠΡΟΜΕΤ, προσθήκη της δυνατότητας προμέτρησης και των επιφανειών των ξυλοτύπων.
 
   
Νέες δυνατότητες στην εισαγωγή & επεξεργασία δεδομένων :  
 • Εισαγωγή σχεδιαστικού υποβάθρου από αρχεία τύπου DXF αλλά και από αρχεία τύπου DWG όλων των εκδόσεων του προγράμματος AutoCAD μέχρι και της τρέχουσας του 2011. Εισαγωγή αρχείου DXF ή DWG με σύρε κι άσε (drag and drop) από κατάλογο αρχείων.
Δείτε το βίντεο.
 • Τροποποίηση και επέκταση των σχεδιαστικών υποβάθρων μέσω ενός πλήρους συνόλου εργαλείων δισδιάστατης σχεδίασης τύπου CAD.
 • Προσθήκη της γραμμής προτροπών - εντολών (command line) όπου δίνονται συνεχείς αναφορές ενεργειών προς τον χρήστη του προγράμματος και μέσω της οποίας εισάγονται συντεταγμένες, γωνίες κλπ κατά τη σχεδίαση και την εισαγωγή των στοιχείων μοντέλου.
 • Προσθήκη του φύλλου "Υπόβαθρο" για εισαγωγή και σχεδιαστική τροποποίηση του υπόβαθρου.
Δείτε το βίντεο.
 • Αλλαγής διατομής ή και είδους κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλώματα, τοιχώματα, πυρήνες κλπ), με σύγχρονη όμως διατήρηση της κατακόρυφης περασιάς τους, και  με πλήρη και αυτόματη προσαρμογή των δοκών και των πλακών σταθμών στις νέες διατομές.
Δείτε το βίντεο.
 • Αλλαγής διατομής ή και είδους οριζόντιων στοιχείων (δοκών, πεδιλοδοκών, συνδετήριων κλπ), με σύγχρονη διατήρηση των σημείων κλειδώματος πάνω στα υποστυλώματα.
Δείτε το βίντεο.
 • Αλλαγής διατομής από απλή δοκό ή συνδετήρια σε υψίκορμη με ή χωρίς πέδιλο με αυτόματα τοποθέτηση των διαγωνίων στοιχείων προσομοίωσης των τοιχωμάτων smith και σύγχρονη διατήρηση των σημείων κλειδώματος πάνω στα υποστυλώματα.
Δείτε το βίντεο.
 • Εισαγωγή κατακόρυφων στοιχείων και με συντεταγμένες τους.
 • Γραφικός προσδιορισμός της γωνίας των κατακόρυφων στοιχείων κατά την τοποθέτηση τους.
Δείτε το βίντεο.
 • Αυτόματη εισαγωγή πλασματικών ράβδων στην κεφαλή ενός τοιχώματος.
 
 • Εισαγωγής προβόλου με διαφορετικά μήκη προβολής αρχής και τέλους και γραφική τροποποίηση θέσεων και μηκών πλακών-προβόλων  διαφορετικών σε κάθε άκρο.
Δείτε το βίντεο.
 • Γραφική μετατόπιση ομάδας στοιχείων σε νέες θέσεις.
Δείτε το βίντεο.
 • Επανατοποθέτηση οριζόντιου στοιχείου πάνω σε κατακόρυφο στοιχείο γραφικά (σημεία κλειδώματος)
 • Εισαγωγή της έννοιας του σταθερού σημείου κατακόρυφου στοιχείου και εμφάνιση του στα σχέδια ξυλοτύπων.
Δείτε το βίντεο.
 • Γραφικός επαναπροσδιορισμός της εκκεντρότητας – θέσης ενός πεδίλου ως προς το στύλο.
Δείτε το βίντεο.
   
Νέα οργάνωση της επιφάνειας εργασίας του ΡΑΦ :  
 • Συγκέντρωση και ομαδοποίηση όλων των εντολών επεξεργασίας στο νέο φύλλο "Επεξεργασία"
 
 • Νέος εποπτικός τρόπος της επιλογής των κεφαλαίων εκτύπωσης του τεύχους υπολογισμών.
 • Προεπισκόπηση και εκτύπωση του τεύχους υπολογισμών μέσα από την επιφάνεια εργασίας του προγράμματος.
 • Προεπισκόπηση και εκτύπωση του τεύχους προμετρήσεων μέσα από την επιφάνεια εργασίας του προγράμματος.
Δείτε το βίντεο.
 • Προεπισκόπηση και εκτύπωση των κατασκευαστικών σχεδίων και έξοδο τους σε συσκευή σχεδιογράφου (plotter) μέσα από την επιφάνεια εργασίας του προγράμματος.
Δείτε το βίντεο.
 • Ομαδοποίηση των επιλεγμένων στοιχείων και εμφάνιση των ιδιοτήτων τους στην ίδια σελίδα της πινακίδας δεδομένων
 
 • Νέα εποπτικότερη εμφάνιση των διαγραμμάτων περιβαλλουσών και αντοχών.
Δείτε το βίντεο.
   

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, η νέα έκδοση 3.xx του ΡΑΦ με τους ευρωκώδικες 2 & 8 διατίθεται δωρεάν στους κατόχους του προγράμματος, οι οποίοι διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη σας στις εφαρμογές μας.
Με εκτίμηση,
η ομάδα ανάπτυξης του ΤΟΛ®