Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ56/25.01.2012 η απόφαση Δ17α/03/8/ΦΝ 460 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:
"Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων"

Στην απόφαση αυτή καθορίζονται νέες Τιμές Αφετηρίας μέχρι 31.12.2013 κατά περιφέρεια, ενώ η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας - ΕΤΑ για όλη τη χώρα ορίζεται σε 750€.

Επιπλέον ορίζεται ότι:

  • για καταβολή εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί του προϋπολογισμού του έργου η παραπάνω τιμή θα πολλαπλάσιάζεται επί συντελεστή 0.06
  • για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί των αμοιβών Μηχανικών η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,15

Σύμφωνα με τα παραπάνω πλέον:

  • για εισφορές ιδιοκτήτη είναι ΕΤΑ = 45,00€
  • για αμοιβές μηχανικών είναι ΕΤΑ = 112,50€

Για την εφαρμογή της τιμής ΕΤΑ = 112,50€ αναμένεται ενημέρωση από το ΤΕΕ.