Νέα Έκδοση ΡΑΦ v6.1
Ενισχύσεις με Ινοπλισμένα Πολυμερή
και Μεταλλικούς Κλωβούς
Απρίλιος 2017

Αξιότιμε Συνάδελφε,


Ενεργός πυρήνας περίσφιγξης συνδετήρων Ενεργός πυρήνας περίσφιγξης μεταλλικού κλωβού

Ο ΤΟΛ® είναι εκ νέου, στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσει μία νέα σημαντική έκδοση του ΡΑΦ που αφορά νέες δυνατότητες στην υπομονάδα ‘Ενισχύσεις’!

Η νέα έκδοση του ΡΑΦ, υποστηρίζει πλήρως την εισαγωγή και τον έλεγχο δομικών στοιχείων ενισχυμένων μέσω μεταλλικών κλωβών και μεταλλικών ελασμάτων, καθώς επίσης ενισχύσεις μέσω συνθέτων υλικών, όπως ελασμάτων ή υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή υλικά - ΙΟΠ (FRP)!

Η νέα έκδοση v.6.1 του ΡΑΦ, θα διατίθεται δωρεάν στους κατόχους της υπομονάδας «Ενισχύσεις» του ΡΑΦ, εφόσον αυτοί διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης!

Ταυτόχρονα με τη διάθεση της νέας έκδοσης του ΡΑΦ, ο ΤΟΛ προσφέρει έκπτωση 20% για όλα τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου μέχρι 31 Μαϊου 2017.

Θέματα ενημερωτικού δελτίου:

Ενισχύσεις υποστυλωμάτων μέσω μεταλλικών κλωβών.

Μετατροπή υφιστάμενου ορθογωνικού υποστυλώματος σε ενισχυμένο με μεταλλικό κλωβό

Διαμόρφωση νέας διατομής ορθογωνικού υποστυλώματος ενισχυμένου με μεταλλικό κλωβό

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική, απλή και ταχύτατη στην εφαρμογή λύση για την ενίσχυση ορθογωνικών υποστυλωμάτων Ο/Σ, αποτελεί η διαμόρφωση μεταλλικού κλωβού ο οποίος περιβάλλει την υφιστάμενη διατομή. Στόχος του συγκεκριμένου τρόπου ενίσχυσης είναι κυρίως η περίσφιγξη του υφιστάμενου υποστυλώματος ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και την διατμητική αντοχή του. Τέλος, εφόσον εξασφαλίζεται η συνέχεια των κατακόρυφων ελασμάτων η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση και της καμπτικής αντοχής των υποστυλωμάτων.

Η διαμόρφωση του μεταλλικού κλωβού στο ΡΑΦ γίνεται με πολύ απλό τρόπο, σε ελάχιστο χρόνο, με απλές εντολές. Το ΡΑΦ δίνει τη δυνατότητα στο μηχανικό τόσο να διαμορφώσει εξ΄ αρχής την ενισχυμένη διατομή, όσο και να μετατρέψει την υφιστάμενη διατομή ενός υποστυλώματος σε ενισχυμένη με μεταλλικό κλωβό.

Σε ότι δε αφορά το υπολογιστικό μέρος και εφόσον τα κατακόρυφα γωνιακά ελάσματα θεωρούνται ότι διαθέτουν επαρκή συνέχεια, το ΡΑΦ εφαρμόζει και εδώ τους πολλαπλά ελεγμένους υπολογιστικούς αλγορίθμους για έλεγχο επάρκειας τυχούσας διατομής σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη. Υπολογίζει με τον τρόπο αυτό με ακρίβεια τον χώρο αντοχής της ενισχυμένης διατομής αλλά και τα διαγράμματα ροπής-καμπυλότητας Μ-φ και ροπής-στροφής χορδής Μ-θ, όπου κατ΄ επιλογή λαμβάνει υπόψη την αυξημένη περίσφιγξη. Επιπλέον το ΡΑΦ εκτελεί και όλους τους ελέγχους όπως προδιαγράφονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και στον Ευρωκώδικα 8.3 για τους μεταλλικούς κλωβούς.

Ενισχύσεις δοκών με ελάσματα μεταλλικά ή ΙΟΠ

Μετατροπή υφιστάμενης διατομής δοκού σε ενισχυμένη με μεταλλικά ελάσματα ή ελάσματα ΙΟΠ

Διαμόρφωση νέας διατομής πλακοδοκού ενισχυμένης με Ελάσματα Ενίσχυσης Μεταλλικά ή Ινοπλισμένα Πολυμερή - ΙΟΠ

Η ενίσχυση δοκών με σύγχρονα σύνθετα υλικά ινοπλισμένων πολυμερών – ΙΟΠ (Fiber Reinforced Polymers – FRP), προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μεγάλη εφελκυστική αντοχή, πολύ μικρό βάρος, εξαιρετική ανθεκτικότητα σε διάρκεια καθώς και εύκολη και ταχύτατη εφαρμογή. Επιπλέον τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με μικρό πάχος μανδύα και συνεπώς η γεωμετρία των στοιχείων ουσιαστικά μένει αμετάβλητη.

Η εισαγωγή των νέων διατομών στο ΡΑΦ μπορεί να γίνε με δύο τρόπους:

  1. μετατροπή της υπάρχουσας διατομής οπλισμένου σκυροδέματος της δοκού σε ενισχυμένη με ΙΟΠ ή λάμες χάλυβα. Στην περίπτωση αυτή διατηρούνται όλες οι διατάξεις όπλισης της δοκού ενώ υπάρχει και δυνατότητα επαναφοράς της αρχικής μη ενισχυμένης διατομής.
  2. Διαμόρφωση εξ’ αρχής νέας ενισχυμένης διατομής και τοποθέτησης στο μοντέλο απευθείας ως ενισχυμένη διατομή.

Το ΡΑΦ υπολογίζει με ακρίβεια τα γεωμετρικά μεγέθη για την ανάλυση της νέας διατομής, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των υλικών και εκτελεί όλους του απαραίτητους ελέγχους κάμψης και διάτμησης για την ενισχυμένη διατομή.

Διατμητική ενίσχυση δοκών και υποστυλωμάτων με υφάσματα ΙΟΠ

Ενίσχυση ορθογωνικού υποστυλώματος με πολλαπλές στρώσεις υφάσματος ΙΟΠ σε όλο το ύψος

Με την περιτύλιξη των δομικών στοιχείων με υφάσματα σύνθετων πολυμερών υλικών επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της διατμητικής αντοχής και βελτίωση της πλαστιμότητας λόγω της ισχυρής περίσφιξης που επιβάλλουν.
Το ΡΑΦ επιτρέπει την περιτύλιξη κυκλικών και ορθογωνικών υποστυλωμάτων με μία ή περισσότερες στρώσεις υφάσματος σε όλο το μήκος του στοιχείου.
Στις δοκούς το ΡΑΦ δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης ανοιχτού ή αγκυρωμένου υφάσματος, σε όλο το μήκος μιας δοκού. Εναλλακτικά προσφέρεται η δυνατότητα, τα διατμητικά υφάσματα ΙΟΠ, να τοποθετούνται μόνο στις ακραίες περιοχές της δοκού, είτε ως συνεχόμενα είτε σε διαδοχικές λωρίδες κατά μήκος της δοκού.


Εναλλακτικές δυνατότητες ενίσχυσης υφιστάμενων δοκών με υφάσματα ΙΟΠ, σε λωρίδες ή συνεχόμενα,σε όλο το μήκος ή μόνο στις στηρίξεις

Νέες βιβλιοθήκες ΙΟΠ

Βιβλιοθήκη υλικών Ελασμάτων ΙΟΠ

Βιβλιοθήκη υλικών Υφασμάτων ΙΟΠ

Τα νέα σύνθετα υλικά έχουν ενταχθεί στη βιβλιοθήκη υλικών του ΡΑΦ. Η βιβλιοθήκη υλικών έχει εμπλουτιστεί με τα συνήθη σύνθετα υλικά ελασμάτων και υφασμάτων ΙΟΠ της ελληνικής αγοράς.
Ωστόσο η νέα βιβλιοθήκη υλικών είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να μπορεί να εμπλουτιστεί με νέες καταχωρίσεις σύνθετων υλικών μέσω αρχείων δεδομένων μορφής xml. Επιπλέον ο μηχανικός μπορεί χειροκίνητα να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του εισάγοντας νέα υλικά με οποιαδήποτε μηχανικά χαρακτηριστικά επιθυμεί. Έκδοση ΡΑΦ x64 & x86

Έκδοση ΡΑΦ x64 & x86

Με τη μετάβαση του ΡΑΦ στην τεχνολογία των εφαρμογών x64, διευρύνονται σημαντικά τα έργα που μπορεί να αντιμετωπίσει το ΡΑΦ, τόσο με ελαστική όσο και με ανελαστική ανάλυση! Στην έκδοση 64bit του ΡΑΦ δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός μεγέθους έργου, καθώς το όριο της απαιτούμενης μνήμης μιας εφαρμογής αρχιτεκτονικής x64 είναι πρακτικά απεριόριστο!

Δείτε περισσότερα σχετικά με την 64bit έκδοση του ΡΑΦ στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο του ΤΟΛ® εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι εφόσον διαθέτετε ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης για το ΡΑΦ, μπορείτε άμεσα να κατεβάσετε δωρεάν τόσο την έκδοση 64bit όσο και την έκδοση 32bit από την περιοχή σας στο www.tol.com.gr.

Νέα έκδοση εγχειριδίου Ενισχύσεων

Νέα έκδοση εγχειριδίου "Ενισχύσεων" που συμπεριλαμβάνει τα κεφάλαια των ενισχύσεων με μεταλλικούς κλωβούς και ΙΟΠ.

Βελτιώσεις και αλλαγές στη νέα έκδοση ΡΑΦ v6.1

Δείτε αναλυτικά όλες τις προσθήκες και αλλαγές της νέα έκδοσης στο αρχείο εκδόσεων του ΡΑΦ

Νέος Τιμοκατάλογος ΤΟΛ® - Εαρινή Προσφορά


Ταυτόχρονα με τη διάθεση της νέας έκδοσης του ΡΑΦ, ο ΤΟΛ προσφέρει έκπτωση 20% για όλα τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου μέχρι 31 Μαϊου 2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΤΟΛ® προσφέρει προνομιακές τιμές για κατόχους αντίστοιχων προγραμμάτων, νέους μηχανικούς, συνδρομητές και φοιτητές καθώς και πρόσθετη έκπτωση, ανάλογα με το ύψος των αγορών σας.

Με το νέο τιμοκατάλογο του ΤΟΛ® μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα και απλά τη σύνθεση που σας ενδιαφέρει, να επιλέξετε την κατηγορία τιμών στην οποία εντάσσεστε και να δείτε άμεσα το τελικό κόστος και την έκπτωση στο καλάθι των αγορών σας!

Εκμεταλλευτείτε το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΤΟΛ® και αποκτήστε σήμερα το ΡΑΦ με εξόφληση με πιστωτική κάρτα σε πολλές άτοκες δόσεις.

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020!

Αν το επιχειρηματικό σας σχέδιο έχει ενταχθεί, μπορείτε να αποκτήσετε το ΡΑΦ με επιδότηση 100%, ακόμα και αν δεν το έχετε συμπεριλάβει στην πρότασή σας, με αλλαγή προμηθευτή.

Ο ΤΟΛ στο YouTube

Εγγραφείτε στο κανάλι του ΤΟΛ® στο Youtube, για να ενημερώνεστε έγκαιρα για τη διάθεση νέων βιντεοσκοπήσεων χρήσης των εργαλείων και των δυνατοτήτων του ΡΑΦ στην εκπόνηση στατικών μελετών σε μια ευρεία γκάμα κτηριακών έργων.

Ο ΤΟΛ στο Facebook

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ® στο Facebook για να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ΡΑΦ, τον προγραμματισμό δωρεάν σεμιναρίων και παρουσιάσεων, καθώς και αναρτήσεις για ενδιαφέροντα τεχνικά θέματα στατικής και αντισεισμικής μηχανικής.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email