Ιούλιος 2014
Πρόγραμμα Στατικών Μελετών ΡΑΦ
Νέα Έκδοση 4.3.0

Συνάδελφοι,

 

Με το ενημερωτικό δελτίο του ΤΟΛ®, λαμβάνετε τα τελευταία νέα για τον ΤΟΛ® και τα προϊόντα του.

Με το τεύχος αυτό, σας ενημερώνουμε για την κυκλοφορία της έκδοσης 4.3 του ΡΑΦ και τη διάθεση της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ «Φέρουσα Τοιχοποιία», με αντικείμενο την προσομοίωση, την ανάλυση και τους ελέγχους επάρκειας αντοχής κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία.

Η νέα υπομονάδα αντιμετωπίζει την άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, από λιθοσώματα φυσικής πέτρας ή από οπτόπλινθους.

Μεικτά κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα, αντιμετωπίζονται πλέον στο ΡΑΦ ενιαία, με εφαρμογή του Ευρωκώδικα 2 για το σκυρόδεμα, του Ευρωκώδικα 6

για την φέρουσα τοιχοποιία και Ευρωκώδικα 8 και των αντίστοιχων εθνικών προσαρτημάτων για τον ενιαίο αντισεισμικό υπολογισμό του κτηρίου.

Μικτή κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας με πλαισιακή κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος.

Εκτός από τη νέα υπομονάδα στο ΡΑΦ έχουν προστεθεί και μια σειρά από νέα εργαλεία και δυνατότητες.

Κυριότερα από αυτά είναι η «έξυπνη – αυτόματη συρραφή των κατακόρυφων τοίχων» στην κεφαλή ή/και στον πόδα τους με πολύ απλό τρόπο. Το νέο εργαλείο αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στα κτήρια φέρουσας τοιχοποιίας στα οποία προσομοιώνεται η συμβατότητα των παραμορφώσεων των γωνιαίων τοίχων με συρραφή των πεσσών μεταξύ τους.


Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο
παρουσίασης υπομονάδας Φέρουσα Τοιχοποιία.
Ένα ακόμα νέο χαρακτηριστικό στο ΡΑΦ είναι το κεφάλαιο "εικόνες τεύχους" με καταγραφές εικόνων από την επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ.Ο μηχανικός μπορεί να αποθηκεύει οποιοδήποτε διάγραμμα ή εικόνα ή όψη του μοντέλου ή επιμέρους στοιχείων του (διατομές, διατάξεις όπλισης, χώροι αντοχής, διαγράμματα αλληλεπίδρασης, γραφήματα ροπών – καμπυλοτήτων κ.α.). Όλες οι εικόνες οργανώνονται, καταγράφονται και παρουσιάζονται σε μικρογραφία σε κατάλληλο πίνακα όπου ο μηχανικός μπορεί πολύ εύκολα να ορίσει τη σειρά τους. Όλες οι εικόνες μαζί με τυχών λεζάντες – περιγραφές που έχει δώσει ο μηχανικός μεταφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο στο τεύχος, το οποίο καθίσταται με τον τρόπο αυτό ακόμα πιο εποπτικό και ελκυστικό.
Δείτε στη συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου αναλυτικά τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της νέας έκδοσης v4.3 του ΡΑΦ ή οποία διατίθεται δωρεάν σε ενεργούς συνδρομητές του ΡΑΦ, στα πλαίσια του συμβολαίου υποστήριξης.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες και για αναβάθμιση του ΡΑΦ με τη νέα υπομονάδα «Φέρουσα Τοιχοποιία»

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εφαρμογές μας.

Υπομονάδα ΡΑΦ «Φέρουσα Τοιχοποιία»

Χρωματική απεικόνιση επάρκειας αντοχών


Διαγράμματα αλληλεπίδρασης ορθής δύναμης και κάμψης πεσσών εντός και εκτός επιπεδου.

 • Προσομοίωση της φέρουσας τοιχοποιίας μέσω ραβδόμορφων πλαισιακών φορέων, για την προσομοίωση των πεσσών και των υπέρθυρων, όπως προτείνεται και στον Ευρωκώδικα 8.1. , προσφέροντας απλότητα και ευκολία στην εισαγωγή του φορέα και εξαιρετική εποπτεία αποτελεσμάτων.
 • Αυτόματος υπολογισμός των άκαμπτων απολήξεων, διαφορετικές ανά τοπικό άξονα, των πεσσών που συνδέονται με υπέρθυρα ή ποδιές παραθύρων για την σωστή προσομοίωση των δυσκαμψιών των τοίχων της φέρουσας τοιχοποιίας .
 • Έλεγχος πεσσών σε ικανότητα παραλαβής αξονικών φορτίων, συνυπολογίζοντας την λυγηρότητα τους και τις εκτός επιπέδου εκκεντρότητες λόγω φορτίσεων, γεωμετρίας και κατασκευαστικών ατελειών.
 • Ελεγχος πεσσών σε ικανότητα κάμψης εντός και εκτός του επιπέδου των βάση των στατικών και όλων των σεισμικών συνδυασμών φορτίσεων.
 • Γραφική απεικόνιση της καμπτικής ικανότητας των πεσσών μέσω του διαγράμματος αλληλεπίδρασης κάμψης με ορθή δύναμη για την εντός και εκτός επιπέδου κάμψη.
 • Παρουσίαση εντός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης κάθε πεσσού, του δυσμενέστερου διανύσματος φόρτισης όλων των στατικών και σεισμικών συνδυασμών φόρτισης, για πλήρη εποπτεία και ταχύτατη αξιολόγηση προβλημάτων.
 • Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης κάθε πεσσού, για δράσεις εντός και εκτός επιπέδου των, μεταφέρονται αυτούσια στο τεύχος μελέτης δίπλα στα αριθμητικά αποτελέσματα κάθε πεσσού.
 • Ελεγχος πεσσών σε ικανότητα διάτμησης για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης με βάσει την ενεργή επιφάνειας επαφής του καμπτόμενου πεσσού.
 • Έλεγχος των υπέρθυρων σε κάμψη και διάτμηση, συμπεριλαμβανομένου της αντοχής του πρεκιού.
 • Ειδική θεμελίωση πεσσών μέσω πεδιλοδοκών με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να προσομοιώνονται σωστά οι δυσκαμψίες τους.
 • Χρωματική απεικόνιση ελέγχου αποτελεσμάτων για γρήγορη εποπτεία ελέγχου, καθώς και συνοπτικά και αναλυτικά αποτελέσματα ελέγχων.
Νέες δυνατότητες - βελτιώσεις στο ΡΑΦ v4.3

Περιβάλλουσες τεμνουσών από στατικές και σεισμικές δράσεις.


Οργάνωση εικόνων τεύχους.

 • Νέοι πίνακες δεδομένων, γεωμετρίας, στερεών βραχιόνων, συνθηκών στήριξης για πεσσούς και υπέρθυρων/ποδιές.
 • Πλήρης αναδιοργάνωση του φύλλου διαχείρισης υλικών βιβλιοθήκης με πολλαπλούς πίνακες ένα για κάθε είδος υλικού (σκυρόδεμα, χάλυβας, λιθοδομές, ξύλα κ.α.).
 • Νέα γραμμικά στοιχεία από ξύλο για ανάλυση – προσδιορισμό εντασιακών μεγεθών.
 • Νέο εργαλείο «συρραφή κατακόρυφων στοιχείων».
 • Νέο εργαλείο «συρραφή & θεμελίωση κατακόρυφων στοιχείων».
 • Πλήρες παραμετροποίηση των συντελεστών της γεννήτριας συνδυασμών φόρτισης.
 • Στα κατασκευαστικά σχέδια δυνατότητα επιλογής αναγραφής είτε της διαμέτρου της ράβδου είτε του αύξοντα αριθμού της από τον πίνακα οπλισμού.
 • Ενημέρωση βιβλιοθήκης υλικών από αρχείο μορφής xml.
 • Πλήρης αναδιοργάνωση της δυνατότητας μαζικής αλλαγής υλικών απευθείας με εντολές στο ribbon και κατάργηση του σχετικού διαλόγου.
 • Μεταλλικές διατομές στο τεύχος.
 • Αποτελέσματα ανάλυσης στοιχείων μεταλλικής διατομής στο τεύχος.
 • Διόρθωση της εμφάνισης των ράβδων οπλισμού σε κεκλιμένες δοκούς.
 • Διόρθωση του υπολογισμού του ελεύθερου ύψους τοιχοπλήρωσης πάνω σε μακροδοκούς.
 • Αναδιοργάνωση των επιλογών εξαγωγής στα κατασκευαστικά σχέδια και μεταφορά διαφόρων επιλογών στη αντίστοιχη σελίδα της πινακίδας.
 • Μεταφορά των πεδίων ορισμού των άκαμπτων απολήξεων από τη σχετική σελίδα στο ribbon στην πινακίδα δεδομένων των στοιχείων, για καλύτερη οργάνωση και εποπτεία.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email