Τελευταία Νέα

 

Ηλεκτρονική υποβολή Προκαταβλητέου φόρου μηχανικών – αρχιτεκτόνων

27 Δεκεμβρίου 2013

Από 1.1.2014 η δήλωση προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών μηχανικών – αρχιτεκτόνων υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο online σύστημα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr. Χρειάζεται πλέον ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά τις πληροφορίες που δηλώνονται όπως αξία έργου, καθορισθείσες αμοιβές, στοιχεία έργου, στοιχεία ιδιοκτητών ΑΦΜ κλπ, ενώ η υποβολή αφορά όλες τις υπηρεσίες μηχανικού ανεξαρτήτως ποσού, για μελέτη ή επίβλεψη ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων. Χρειάζεται επίσης προσοχή σε σχέση με το εμπρόθεσμο της υποβολής καθώς υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Ειδικά για έκδοση οικοδομικής άδειας η αμοιβή και ο προκαταβλητέος φόρος καταβάλλονται επί της συμβατικής αμοιβής, πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή την επίβλεψη. Εφ’ όσον ο φόρος αφορά τη συμβατική αμοιβή, θα πρέπει να επισυνάπτονται ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε υπηρεσία μηχανικού.

Η ΠΟΛ 1276/2013 της 31.12.2013 έχει ως εξής:

 

ΠΟΛ 1276/2013 (ΦΕΚ Β' 3399/31-12-2013)
Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 2, του ν. 4174/2013 (Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222).
3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι φόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), καταβάλλονται εφάπαξ. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ορίζουν οι νόμοι και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλλουν την αντίστοιχη φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.

Άρθρο 2
Η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.

Σε κάθε βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολογούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (Β΄ 3338).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν. 1819/1951 (Α΄149), όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ