Αλλαγές στο σύστημα Αμοιβών:
Ενημέρωση Εντολής Πληρωμής με τις Πραγματοποιηθείσες Πληρωμές στην ΕΤΕ

Ημερομηνία: 07/03/2012

Από τις 7.3.2012 στο σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ επήλθαν σημαντικές αλλαγές. Κυρίοτερη από αυτές είναι ότι πλέον το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα από την ΕΤΕ για τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές σε κάθε έργο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΤΕΕ:
"Μετά την παραπάνω ενημέρωση του συστήματος, οι μηχανικοί μπορούν πλέον να εκδίδουν, χωρίς την παρέμβαση του ΤΕΕ, συμπληρωματικές εντολές πληρωμής με διαφορές αμοιβών και εισφορών για τα έργα που τροποποιούνται."

Στην ανακοίνωση δίνονται επίσης οδηγίες για τον τρόπο καταβολής αμοιβών και κρατήσεων στην ΕΤΕ με παλαιές (πριν την 15.2.2012) και μεταγενέστερες εντολές πλήρωμης.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΤΕΕ εδώ: