Τελευταία Νέα

Καταβολή είσπραξης εισφοράς 2% υπέρ ΤΕΕ

Αθήνα,03 Ιουλίου 2013

Επισημαίνεται οτι με την παρ. Η.6 του έρθρου πρώτου, εδάφιο 4 του ν.4093/2012, καταργήθηκε από
12-11-2012 η υποχρέωση καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ και συνεπώς δεν εισπράτονται πλέον υπέρ οποιουδήποτε φορέα.

 

Δείτε το σχετικό έγραφο