Τελευταία Νέα
Κατάργηση εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 222/12-11-12) ο νόμος 4093/12 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».

Με το νόμο αυτό, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ ΤΕΕ επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία Μηχανικού. Επίσης, παύει να αποτελεί πόρο του ΤΕΕ το ποσοστό 2‰ από τα καταβαλλόμενα ποσά στους αναδόχους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων .