Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί spam, διότι περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής». Εάν είστε στη λίστα παραληπτών από λάθος, ή αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια μηνύματα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.