Νέος τρόπος υπολογισμού αμοιβών μηχανικών και εισφορών

Τελευταία Ενημέρωση: 09/03/2012

Με τους Ν3919/2011, Ν4030/2011 και την ΚΥΑ7533/2012 του ΥΠΕΚΑ διαφοροποιείται σημαντικά ο τρόπος υπολογισμού αμοιβών και εισφορών μηχανικών – ιδιοκτήτη όπως και ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Πλέον εφαρμόζεται η απελευθέρωση των αμοιβών των μηχανικών καθώς επίσης και καταργείται ο έλεγχος της ελάχιστης αμοιβής '5000λ'. Ακόμα εισάγονται οι έννοιες Νόμιμη Αμοιβή και Συμβατική Αμοιβή αλλά και η σύμβαση μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτήτη. Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Οι εισφορές μηχανικών για ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ υπολογίζονται βάσει της Συμβατικής Αμοιβής εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την Νόμιμη, άλλως υπολογίζονται επί της Νόμιμης. Ο ΦΠΑ και ο ΦΕΜ υπολογίζονται πάντα επί της Συμβατικής Αμοιβής.

Ακόμα, άλλαξε η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας (ΕΤΑ = €45), καταργήθηκε ο Συντελεστής Ζώνης (ΣΖ) και τροποποιήθηκε ο τρόπος επιμερισμού του ΚΗ' ψηφίσματος ώστε σε περίπτωση που η άδεια εκδίδεται από ΥΔΟΜ διαφορετικού δήμου από τον δήμο που ανήκει το έργο, το ποσοστό του ΚΗ' ψηφίσματος να εισπράττεται από τον δήμο της ΥΔΟΜ και η εισφορά 0.5% υπέρ δήμου ή κοινότητας από τον δήμο στον οποίο ανήκει το έργο.

Η εφαρμογή του ΤΟΛ® Αμοιβές Μηχανικών ενημερώθηκε ήδη και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα νέα δεδομένα για τον υπολογισμό των αμοιβών και εισφορών σύμφωνα με όσα επιβάλει η νέα νομοθεσία και το σύστημα του ΤΕΕ.

Η νέα έκδοση παρέχεται δωρεάν στους κατόχους ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξη.

Λεπτομέρειες για τη νέα έκδοση των Αμοιβών Μηχανικών μπορείτε να διαβάσετε εδώ.